Νηστεία Χριστουγέννων: Για να επέλθει μετάνοια, υπομονή και πίστη στον άνθρωπο

Νηστεία Χριστουγέννων: Τι να κάνουμε όταν εξ αμαρτιών, έρθουν πανδημίες

Μία προσευχή για να λυπηθεί ο Θεός τον κόσμο, όταν εξ αμαρτιών μας έρθουν πανδημίες. Για να επέλθει η μετάνοια, η υπομονή και η πίστη στον άνθρωπο.

Προσευχή για επιδημία αρρώστιας στους ανθρώπους
Λέγεται το Τρισάγιο πριν την προσευχή για επιδημία αρρώστιας στους ανθρώπους

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Νηστεία Χριστουγέννων: Για να επέλθει μετάνοια, υπομονή και πίστη στον άνθρωπο

Η συνέχεια της προσευχής εν μέσω νηστείας Χριστουγέννων

Δόξα σοί ο Θεός ημών, δόξα σοί.

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Σχολιάστε

Ίσως σας ενδιαφέρουν