Προσευχή για ασθενή: «Αν για έναν που ασθενεί δεν κάνουμε προσευχή η ασθένεια ακολουθεί την δική της φυσική πορεία»

Προσευχή για ασθενή: «Αν για έναν που ασθενεί δεν κάνουμε προσευχή η ασθένεια ακολουθεί την δική της φυσική πορεία»

Προσευχή για ασθενή: Τα λόγια που θα σώσουν εκείνον που έχει ανάγκη

Αν για έναν που ασθενεί δεν κάνουμε προσευχή η ασθένεια ακολουθεί την δική της φυσική πορεία, ένώ αν προσευχηθούμε μπορεί να αλλάξει δρόμο. Γι’ αυτό να κάνουμε προσευχή για τους ασθενεις, έλεγε ο Αγιος γέροντας Παισιος προτρέποντας να κάνουμε την παρακάτω προσευχή: 

”Κύριε Ιησού Χριστέ οτι σύ ο Μέγας Ιατρός
των ψυχών και των σωμάτων και ο αναστηλωτής
του πνεύματος πάντων ημών, και σοί την δόξα
αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω
Πνεύματι,νύν καί αεί καί στούς αιώνας τών αιώνων
Αμην..

Του Κυρίου δεηθωμεν.
Δέσποτα Κύριε Σαβαώθ, ο Θεός ημων, ο Πατήρ του Κυρίου ημων Ιησου Χριστου, ο επί των Χερουβίμ καθεζόμενος, και υπό των Σεραφίμ ανυμνούμενος ο εν υψηλοις κατοικων, και τα ταπεινά εφορων ο ανατέλλων τον ηλιον επί πονηρούς και αγαθούς, και βρέχων επί δικαίους και αδίκους ο διακρατων και διακυβερνων αρρήτω δυνάμει και σοφία πασαν την κτίσιν, και πασαν πνοήν ο παιδεύων και πάλιν ιώμενος δέξαι με προσερχόμενον τη ση αγαθότητι, και μη βδελύξη με τον αμαρτωλόν αλλ’ επάκουσον της φωνης της δεήσεώς μου και εξαπόστειλον βοήθειαν εξ αγίου κατοικητηρίου σου, σπλαγχνισθείς επί τω πλάσματι των χειρων σου, ο πάντων τάς προσευχάς επακούων, και ιασαι τον δουλόν σου (τον δεινα) εκ της συνεχούσης αυτόν ασθενείας. Σόν γάρ εστι το ελεειν και σώζειν ημας ο Θεός ημων, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιω και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιωνας των αιώνων. Αμήν.

Δέσποτα παντοκράτορ, ιατρέ ψυχων και σωμάτων, ο ταπεινων και ανυψων, παιδεύων και πάλιν ιώμενος, τον αδελφόν ημων (τον δεινα) τον ασθενουντα επισκεψαι εν τω ελέει σου. Εκτεινον τον βραχίονά σου, τον πλήρη ιάσεως και θεραπείας, και ιασαι αυτόν, εξανιστων από κλίνης και αρρωστίας επιτίμησον τω πνεύματι της ασθενείας απόστησον απ’ αυτου πασαν πληγήν, πασαν αλγηδόνα, πασαν μάστιγα, πάντα πυρετόν η ριγος και ει τι εστιν εν αυτω πλημμέλημα η ανόμημα, ανες, αφες, συγχώρησον διά την σήν φιλανθρωπίαν. Ναι, Κύριε, φεισαι του πλασματός σου, εν Χριστω Ιησου τω Κυρίω ημων μεθ’ ου ευλογητός ει, συν τω παναγίων και αγαθω και ζωοποιω σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιωνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ο Θεός ημων ο τα χρόνια και δεινά πάθη λόγω μόνω θεραπεύσας, οτην πενθεράν Πέτρου πυρέσσουσαν ιασάμενος Αυτός και νυν, Δέσποτα, ιασαι τον δουλόν σου (τον δεινα) από της συνεχούσης αυτόν μάστιγος, ο παιδεύων συμπαθως, και ιώμενος αγαθως ο πασαν νόσον και πασαν μαλακίαν αφαιρεισθαι δυνάμενος και ανάστησον αυτόν από κλίνης οδυνηρας, και από στρωμνης κακώσεως, επιθείς επ’ αυτόν το φάρμακον του ελέους σου παράσχου δε αυτω τελείαν ιασιν και υγείαν. Ότι σύ ει ο ιατρός των σώματων και των ψυχων ημων, και σοί την δόξαν αναπέμπομεν, σύν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιωνας των αιώνων. Αμήν.

Προσευχή για ασθενή: «Αν για έναν που ασθενεί δεν κάνουμε προσευχή η ασθένεια ακολουθεί την δική της φυσική πορεία»

Η θαυματουργή προσευχή για τους ασθενείς

Προτεινόμενα