Προστρέχω σε εσένα, Παρθένε των Παρθένων μητέρα μου

Προστρέχω σε εσένα, Παρθένε των Παρθένων μητέρα μου

Προσευχή: Προστρέχω σε εσένα, Παρθένε των Παρθένων μητέρα μου

Θυμήσου, Κεχαριτωμένη Παρθένε Μαρία, ότι ποτέ δεν έμεινε αβοήθητος,

όποιος προσέτρεξε στη δική Σου προστασία,
ικέτεψε τη δική Σου βοήθεια,
ή αναζήτησε τη δική Σου μεσιτεία.

Προστρέχω σε εσένα, Παρθένε των Παρθένων μητέρα μου

Η δύναμη της προσευχής

Εμπνευσμένος από αυτήν την εμπιστοσύνη,
προστρέχω σε Σένα, Παρθένε των Παρθένων,
Μητέρα μου, σε Σένα έρχομαι,
μπροστά Σου στέκομαι,
αμαρτωλός και μετανοημένος.

Ω, Μητέρα του Ενσαρκωμένου Λόγου!
Μην περιφρονήσεις τις παρακλήσεις μου,
αλλά κατά το έλεός Σου, εισάκουσέ με.
Αμήν.

Προτεινόμενα