Σπουδαία βραδινή προσευχή: Αποβάλει το άγχος και περιορίζει τις κρίσεις πανικού

Σπουδαία βραδινή προσευχή: Αποβάλει το άγχος και περιορίζει τις κρίσεις πανικού

Προσευχή: Αποβάλει το άγχος και περιορίζει τις κρίσεις πανικού

Σε μία κοινωνία, σαν τη σημερινή με τους γρήγορους ρυθμούς και τα αυστηρά ωράρια, το άγχος και οι κρίσεις πανικού είναι συχνό φαινόμενο. Δυστυχώς η τηλεόραση, αλλά και το διαδίκτυο έχουν εισάγει νέες μόδες και νέες αντιλήψεις στην Ελληνική κοινωνία και οικογένεια, καθώς μπορεί κάποιος να δει πλήθος συμβούλων για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Πολλοί είναι αυτοί που μιλούν για διαλογισμό, για φαρμακευτικά σκευάσματα, για φυτικά σκευάσματα τα οποία εξασφαλίζουν ηρεμία και άνετο ύπνο, χωρίς άγχος και στρες.

Από την άλλη πολλοί «Ορθόδοξοι» παραθέτουν «μαγικές προσευχές» σε «αγγέλους», σε αποστόλους και σε ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, που όμως δεν είναι τίποτα άλλο από μεταφρασμένα από το εξωτερικό κείμενα αμφίβολης προέλευσης.

Εμείς θα προτείνουμε κάτι πολύ απλό για το οποίο θα χρειαστείτε μερικά πολύ απλά πράγματα.

Το πρώτο από αυτά είναι μία εικόνα της Παναγίας την οποία πιστεύουμε πως όλοι έχετε στο σπίτι σας. Το δεύτερο είναι ένα μικρό θυμιατό, ή λιβανιστήρι όπως το ξέρουμε όλοι μας. Το τρίτο είναι ένα απλό και ταπεινό καντηλάκι. Με τα τρία αυτά εφόδια φροντίστε να βρείτε μία ήσυχη γωνία στο σπίτι σας και αφού ανάψτε το καντηλάκι και το θυμιατό σας διαβάστε ήρεμα και με την ησυχία σας την παρακάτω προσευχή.

Όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος στην προσευχή άγχος δεν χωρά, εάν νομίζετε πως δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε όλη την προσευχή διαβάστε όσοι μπορείτε, κάντε το σταυρό σας και την επόμενη μέρα προσπαθήστε θα διαβάσετε λίγο περισσότερο. Εννοείται πως όταν τελειώσετε την προσευχή καλό θα είναι να μην ασχοληθείτε ούτε με τηλεόραση, ούτε με διαδίκτυο, απλά ηρεμήστε και κοιμηθείτε. Είμαστε σίγουροι πως σε λίγες μέρες εάν ακολουθήσετε τα παραπάνω, το άγχος, οι φοβίες και η κρίσεις πανικού κατά τις βραδινές ώρες θα είναι μία πικρή αλλά μακρινή ανάμνηση.

Θαυματουργή βραδινή προσευχή: Αποβάλει το άγχος και περιορίζει τις κρίσεις πανικού
Ολόκληρη η προσευχή που θα αποβάλλει το άγχος σας: Τελείται το βράδυ
Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι.

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Σπουδαία βραδινή προσευχή: Αποβάλει το άγχος και περιορίζει τις κρίσεις πανικού

Το Τρισάγιον της προσευχής

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. (Τρις).

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Αγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθαινείας ημών, ένεκεν του ονόματός Σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Κύριε, ελέησον ιβ’ (12 φορές).

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω Βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ τω Βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Αυτώ Χριστώ τω Βασιλεί και Θεώ ημών.

Σπουδαία βραδινή προσευχή: Αποβάλει το άγχος και περιορίζει τις κρίσεις πανικού

Προσευχή: Ψαλμός Ν’ (50)

Ελέησόν με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός Σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών Σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επί πλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. σοι μόνω ήμαρτον, και το πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα, όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις Σου, και νικήσης εν τω κρίνεσθαί Σε. Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην, και εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας Σου εδήλωσάς μοι. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι, πλυνείς με, και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με από του προσώπου Σου, και το Πνεύμα Σου το Αγιον μη αντανέλης απ’εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου Σου, και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τας οδούς Σου, και ασεβείς επί Σε επιστρέψουσι. Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν Σου. Ότι, ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα α