ΟΑΕΔ δάνεια: Άνεργοι του ΟΑΕΔ και φοιτητές ανάμεσα στους δικαιούχους δανείων ύψους 25.000 ευρώ

ΟΑΕΔ δάνεια: Οι όροι και οι δικαιούχοι για τα δάνεια ύψους 25.000 ευρώ

ΟΑΕΔ δάνεια: Πλαίσιο μικροπιστώσεων αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος του έτους ή στις αρχές του 2021. Αυτό αφορά σε δάνεια ύψους 25.000 ευρώ για ορισμένες κατηγορίες όπως μικρομεσαίοι και υποψήφιοι επιχειρηματίες, και άνεργοι του ΟΑΕΔ. Ενώ περιλαμβάνει ακόμα φοιτητές και άτομα που εντάσσονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο νόμος προβλέπει ότι στους δικαιούχους των μικροχρηματοδοτήσεων εντάσσονται και οι φοιτητές ή σπουδαστές, οι οποίοι θα μπορούν να λαμβάνουν δάνεια για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή την μετεκπαίδευσή τους, κατά το πρότυπο των φοιτητικών δανείων που παρέχονται σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Τα δάνεια θα χορηγούνται από ειδικούς φορείς, οι οποίοι θα συσταθούν, μετά και την έκδοση και της σχετικής πράξης της Τράπεζας της Ελλάδος. Έτσι, θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις, αλλά και η διαδικασία της εποπτείας τους.

Εκκρεμούν δε, αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτές θα ρυθμίζουν σημαντικές λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα το ανώτατο επιτόκιο των συγκεκριμένων δανείων.

ΟΑΕΔ δάνεια: Δάνεια ύψους 25.000 για ανέργους του ΟΑΕΔ και φοιτητές
ΟΑΕΔ δάνεια: Δάνεια ύψους 25.000 για ανέργους του ΟΑΕΔ και φοιτητές

Δείτε αναλυτικά τους δικαιούχους και τα δικαιολογητικά των δανείων

Οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι των δανείων είναι:

Πολύ μικρές οντότητες,
Φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών οντοτήτων,
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα,
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
Φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες με τουλάχιστον δεκαετή φορολογική κατοικία στην Ελλάδα,
Δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής,
Φυσικά πρόσωπα για κάλυψη δαπανών που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευσή τους ή σχέση μαθητείας,
Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, μπορεί να καθορίζονται νέες κατηγορίες δικαιούχων των μικροχρηματοδοτήσεων.

Τα δικαιολογητικά

Πριν από τη χορήγηση των μικροχρηματοδοτήσεων, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων ελέγχουν αν τηρείται ο σκοπός της καθώς και οι όροι του δανείου και ζητούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα από τον δικαιούχο.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο δικαιούχος υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία συναινεί στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων και άλλων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Οι πληροφορίες αφορούν αποκλειστικά τη χορήγηση σε αυτόν μικροχρηματοδότησης, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την επιβεβαίωση της τήρησης του ορίου των 25.000 ευρώ.

ΟΑΕΔ δάνεια: Δάνεια ύψους 25.000 για ανέργους του ΟΑΕΔ και φοιτητές
ΟΑΕΔ δάνεια: Δάνεια ύψους 25.000 για ανέργους του ΟΑΕΔ και φοιτητές

Δείτε αναλυτικά τους όρους των δανείων

Οι όροι

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, για τη μικροχρηματοδότηση δεν παρέχεται εμπράγματη ασφάλεια. Ένας δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει δάνεια, από ένα ή περισσότερα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, σε ποσό που προστίθεται στο υπόλοιπο. Προϋπόθεση είναι ότι το συνολικό ποσό της αρχικής και της νέας μικροχρηματοδότησης, ανεξαρτήτως ιδρύματος χορήγησης, δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

Μπορεί να λάβει δάνειο ύψους 10.000 ευρώ από ένα ίδρυμα, 10.000 ευρώ από ένα άλλο, και 5.000 ευρώ από ένα τρίτο ίδρυμα. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει το όριο των 25.000 ευρώ.

Βέβαια, παρά το γεγονός ότι ο νόμος προβλέπει ότι για τη μικροχρηματοδότηση δεν παρέχεται εμπράγματη ασφάλεια, εντούτοις, με άλλη διάταξη προβλέπεται πως το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων μπορεί να απαιτεί εγγύηση πριν από τη χορήγηση του δανείου.

Η διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δώδεκα μήνες, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα έτη.

Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να εκπληρώσει, πλήρως ή εν μέρει, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση μικροχρηματοδότησης πριν από τη λήξητης, με αντίστοιχη μείωση του συνολικού κόστους της. H μείωση συνίσταται στους τόκους και τις επιβαρύνσεις για το εναπομένον χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Αν η άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης εκ μέρους του δικαιούχου λαμβάνει χώρα εντός χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει συμφωνηθεί σταθερό επιτόκιο, το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων δικαιούται εύλογη και αντικειμενικά αιτιολογημένη αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη εξόφληση.

Δείτε αναλυτικά το επιτόκιο των δανείων

Το επιτόκιο

Το επιτόκιο θα προσδιορίζεται με βάση τα εκάστοτε επίπεδα της αγοράς. Επίσης, οι συναλλαγές εξυπηρέτησης των χορηγούμενων μικροχρηματοδοτήσεων διενεργούνται μέσω λογαριασμών πληρωμών ή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Ωστόσο, οι συμβάσεις μικροχρηματοδοτήσεων που θα καταρτίζουν τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, θα απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, ενώ θα εξαιρούνται και από την εισφορά του ν. 128/1975. Στις συμβάσεις των δανείων θα περιγράφονται οι όροι δανειοδότησης και ειδικότερα:

το επιτόκιο της μικροχρηματοδότησης, επισημαίνοντας αν πρόκειται για σταθερό ή κυμαινόμενο ή συνδυασμό και των δύο,
το συνολικό κόστος της μικροχρηματοδότησης, με αναλυτική αναφορά στις επιμέρους χρεώσεις που επιβαρύνουν τη συναλλαγή, σε ονομαστική αξία και ως ποσοστό του συνολικού ύψους της μικροχρηματοδότησης,
η διάρκεια αποπληρωμής της μικροχρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, καθώς και του κόστους της, αν υφίσταται,
ο αριθμός και το ποσό των δόσεων,
το περιεχόμενο των ενδεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών και το κόστος τους,
η διαδικασία είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών,
το δικαίωμα καταγγελίας,
η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
Ο δικαιούχος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ανεξαρτήτως αν στο διάστημα αυτό έχει πραγματοποιηθεί η εκταμίευση του δανείου.

Με πληροφορίες από τα dikaiologitika.gr

Σχολιάστε

Ίσως σας ενδιαφέρουν

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Το κατάλαβα Περισσότερα