Εκκλησία: Για να θεραπεύσει ο Θεός τους ανθρώπους, που πάσχουν από βασκανία

by Τόνια Τζαφέρη
Εκκλησία: Για να θεραπεύσει ο Θεός τους ανθρώπους, που πάσχουν από βασκανία

Εκκλησία: Τι να κανείς για την βασκανία δηλαδή το κακό μάτι

Ακολουθεί ψαλμός για την βασκανία:

121 ψαλμός
Ωδή των αναβαθμών.
ΕΥΦΡΑΝΘΗΝ επί τοις ειρηκόσι μοι· εις οίκον Κυρίου πορευσόμεθα.

Εκκλησία: Για να θεραπεύσει ο Θεός τους ανθρώπους, που πάσχουν από βασκανία

2 εστώτες ήσαν οι πόδες ημών εν ταίς αυλαίς σου, ῾Ιερουσαλήμ.

3 ῾Ιερουσαλήμ οικοδομουμένη ως πόλις, ης η μετοχή αυτής επί το αυτό.

4 εκεί γαρ ανέβησαν αι φυλαί, φυλαί Κυρίου, μαρτύριον τω ᾿Ισραήλ, του εξομολογήσασθαι τω ονόματι Κυρίου·

“Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν, θρόνοι επί οίκον Δαυΐδ”, ψαλμός για την βασκανία – εκκλησιαστική πίστη

6 ερωτήσατε δη τα εις ειρήνην την ῾Ιερουσαλήμ, και ευθηνία τοις αγαπώσί σε·

7 γενέσθω δη ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθηνία εν ταίς πυργοβάρεσί σου. 8 ένεκα των αδελφών μου και των πλησίον μου, ελάλουν δη ειρήνην περί σου·

9 ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, εξεζήτησα αγαθά σοι.

Προτεινόμενα