Σπουδαία προσευχή: Για να θεραπεύσει ο Θεός τους ανθρώπους, που πάσχουν από βασκανία 

Σπουδαία προσευχή: Για να θεραπεύσει ο Θεός τους ανθρώπους, που πάσχουν από βασκανία 

Προσευχή: Τα λόγια που δρουν κατά της βασκανίας

Ένας πραγματικά συγκλονιστικός ψαλμός, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και τα λόγια του πολεμούν το κακό μάτι. Αν αισθάνεστε πληγωμένη από τη γλωσσοφαγιά, τότε τα παρακάτω λόγια θα σας απελευθερώσουν.
ΕΥΦΡΑΝΘΗΝ επί τοις ειρηκόσι μοι· εις οίκον Κυρίου πορευσόμεθα.

Σπουδαία προσευχή: Για να θεραπεύσει ο Θεός τους ανθρώπους, που πάσχουν από βασκανία 

Τα λόγια του ψαλμού κατά της βασκανίας

2 εστώτες ήσαν οι πόδες ημών εν ταίς αυλαίς σου, ῾Ιερουσαλήμ.

3 ῾Ιερουσαλήμ οικοδομουμένη ως πόλις, ης η μετοχή αυτής επί το αυτό.

4 εκεί γαρ ανέβησαν αι φυλαί, φυλαί Κυρίου, μαρτύριον τω ᾿Ισραήλ, του εξομολογήσασθαι τω ονόματι Κυρίου·

5 ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν, θρόνοι επί οίκον Δαυΐδ.

6 ερωτήσατε δη τα εις ειρήνην την ῾Ιερουσαλήμ, και ευθηνία τοις αγαπώσί σε·

7 γενέσθω δη ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθηνία εν ταίς πυργοβάρεσί σου. 8 ένεκα των αδελφών μου και των πλησίον μου, ελάλουν δη ειρήνην περί σου·

9 ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, εξεζήτησα αγαθά σοι.

Προτεινόμενα